"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


2 Začiatky a vývoj regionálnych a lokálnych televízií

28.01.2010 17:26

Zväčša produkovali čítané spravodajstvo lokálneho charakteru v rozsahu niekoľkých minút, ktoré doplnili celodennou textovou grafikou. Iné stanice neprodukovali žiadny obrazový program a svojim divákom ponúkali len textové informácie.[1] Tento stav pretrváva s malými odlišnosťami dodnes, aj keď lokálne televízie medzitým prežili niektoré zaujímavé etapy.
Najväčší rozmach menších vysielateľov nastal v rokoch 1997-2001.

Licenčná rada vtedy udelila takmer dve tretiny všetkých televíznych licencií. V súčasnosti je takmer 80 aktívnych prevádzkovateľov regionálneho a lokálneho vysielania. Najviac televízií pôsobí v Bratislave, kde jednotlivé mestské časti spolufinancujú päť miestnych staníc.[2]

Priekopník - TV Sever

Túto žilinskú televíziu právom pokladáme za skutočného priekopníka regionálneho vysielania  rokoch 1995 a 1996. Využívala lukratívny 52. kanál s výkonom takmer 1000 kW, na ktorom dnes pôsobí celoplošná TV Joj. Terestriálnym signálom /šírenie signálu vzduchom/ dokázala pokryť veľkú časť severného a východného Slovenska.

Vysoké náklady spojené so šírením signálu však obmedzovali programovú štruktúru. Preto TV Sever vysielal v tom čase len vo večernom čase.
K rozmachu TV Sever prispeli aj rodiace sa regionálne televízie v iných mestách. Objavili sa prvé náznaky dnešných televíznych sietí, keď menšie stanice preberali program TV Sever, do ktorého vstupovali s vlastnými príspevkami. Táto spolupráca však trvala iba niekoľko mesiacov, keďže k prerušeniu a následne aj k ukončeniu vysielania žilinskej televízie došlo v prvej polovici roka 1996 z technických príčin.


Nasledovník - TV Global


Produkcia lokálnych televízií sa vo väčšom meradle prejavila až vo vysielaní televízie Global (predchodca dnešnej TV Joj). Túto stanicu založil v roku 2000 režisér Marcel Děkanovský. Išlo o spoločné vysielanie veľkej časti lokálnych televízií. Tie preberali program košickej TV Naša (pôsobiacej aj pod názvom Global) s vlastnými reláciami. V celodennom vysielaní mali vyhradené tri hodiny pre odpojený lokálny program a dodávali spravodajské príspevky aj do večerného spravodajstva - Teležurnálu - ktorý šírili spoločne.
Práve tu sa prejavila rôznorodosť ich produkcie. Každý príspevok Teležurnálu bol v inej technickej kvalite, mnohým staniciam chýbalo profesionálne produkčné zázemie, veľká časť príspevkov bola tvorená "na kolene". Napriek tomu si Global získal sympatie mnohých slovenských divákov. Jedným z dôvodov bol fakt, že nevysielal z Bratislavy. Celoplošný program sa vyrábal a vysielal z Košíc. Jeho vysielanie bolo alternatívou voči ostatným komerčným televíziám najmä tým, že menšie stanice prispievali do celodennej mozaiky.

Získanie licencie a právne vymedzenie

 

 Nevyhnutnou súčasťou vysielania rozhlasového i televízneho je získanie licencie.  Vysielacia licencia je podobne ako pri všetkých staniciach platná na obdobie dvanástich rokov. Môže však zaniknúť, ak prevádzkovateľ preruší vysielanie na dlhšie ako 30 dní. K prerušeniu vysielania dochádza aj vtedy, keď sa káblový operátor rozhodne ukončiť spoluprácu s lokálnym štúdiom.
 

 Počet udelených licencií v rokoch 1994-2005

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2

6

8

11

8

6

10

13

9

3

2

1

 

 

 

Na území SR licencie udeľuje Rada pre vysielanie a retransmisiu.  Jej poslaním je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania a retransmisie. Rozsah pôsobnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu /ďalej RPVT/  upravuje Zákon NR SR č. 308/2000 Zb.z. o vysielaní a retransmisii.[1]  Zo zákona vyplývajú RPVT tieto úlohy:  

  • rozhodovať o licenciách na vysielanie
  • rozhodovať o registráciách retransmisie a zastavení retransmisie
  • dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov
  • ukladať sankcie vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie. RPVT je tiež oprávnená udeliť sankcie aj tým prevádzkovateľom retransmisie bez oprávnenia.
  • spracúvať plány využitia frekvenčného spektra na vysielanie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií
  • vykonávať dohľad nad dodržiavaním Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii a zastupovať Slovenskú republiku v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy
  • zúčastňovať sa na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania a retransmisie
  • vyjadrovať sa k návrhom a plneniu medzinárodných zmlúv, ktoré súvisia s vysielaním.

 

Rozoznávame dva typy držiteľov licencie. Ide o rozhlasové a televízne vysielanie. [2]

V Žilinskom samosprávnom kraji /VÚC/,  v rámci Oravského a Liptovského regiónu získali licenciu pre svoje vysielanie tieto lokálne TV stanice:

 

-          Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.,

Územný rozsah: Dolný Kubín (KDS)

Číslo licencie: T/86

Platnosť od - do: 21.07.1997 - 22.07.2009

      

 

   -   TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš

Územný rozsah vysielania: Liptovský Mikuláš

Kanál: 60, kóta Liptovský Mikuláš

Číslo licencie: T/162

Platnosť od – do:  30.11.2004 -31.12.2008

 

-          Televízia RUŹA s.r.o.,Ružomberok

Územný rozsah: KDS prevádzkovateľa retransmisie DIGI TV – mesto Ružomberok

Číslo licencie: T/180

Platnosť od - do: 11.04.2006 – 11.04.2018[3]

 

        -    Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s., Ružomberok

          Mestská TV Ružomberok

Oblasť pokrytia: mesto Ružomberok

Číslo licencie: T/189

Platnosť od - do: 13.11.2006 - 14.11.2018

V rámci oravského regionálneho vysielania získala licenciu spoločnosť

BMU, s.r.o. , Oravská televízia

Územný rozsah: Habovka, Zuberec, Oravský Biely Potok (MMDS)

Číslo licencie: T/157

Platnosť od - do: 10.1.2004 - 10.1.2016[4]

 

Dodržiavanie licenčných podmienok v praxi

Vysielacia licencia je podobne ako pri všetkých staniciach platná na obdobie dvanástich rokov. Môže však zaniknúť, ak prevádzkovateľ preruší vysielanie na dlhšie ako 30 dní. K prerušeniu vysielania dochádza aj vtedy, keď sa káblový operátor rozhodne ukončiť spoluprácu s lokálnym štúdiom.[5]

 

 

 Poplatky za licenciu

 

Na základe splnomocnenia k položke 13,  sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu tieto poplatky podľa písmen f) až h) položky č. 13:

 

Udelenie licencie na televízne vysielanie

 

1. celoplošné alebo multiregionálne ........ 20 000 Sk

 

2. regionálne ...............................10 000 Sk

 

3. lokálne .................................. 5 000 Sk[6]

[1] Viď Príloha č. ? Pozri prílohu Zákon NRSR č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii

[2]  * ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA TELEVÍZNE VYSIELANIE  r.2006/ v prílohe

 

[3] Poznm.auotora: táto skúkromná lokálna TV stanica ukončila svoju činnosť v roku 2007

[4] VIĎ prílohu č. 1 : Zoznam regionálnych a lokálnych TV staníc oprávnených k vysielaniu

[5] https://www.radiotv.cz/radio-clanky/2986/ako-funguju-regionalne-televizie-na-slovensku-.html

 

 

[1] Pozn.autora - Túto problematiku bližšie rozvádza kapitola : „Štruktúra lokálneho vysielania“

[2] https://www.radiotv.cz/radio-clanky/2986/ako-funguju-regionalne-televizie-na-slovensku-.html

—————

Späť