"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Súčasné možnosti vysielania lokálnych a regionálnych TV

28.01.2010 17:29

 

Dnešné možnosti lokálnych televízií nie sú také bohaté ako v Česku. Obe krajiny boli pred štrnástimi rokmi na rovnakej štartovacej čiare. Český rozhlasový a televízny trh - zvlášť ten regionálny - sa však rozvíjal s podstatne väčšou dynamikou.

Napriek tomu sa viacerí predstavitelia českých lokálnych televízií prikláňajú k názoru, že na Slovensku sa lokálnym vysielateľom funguje lepšie. Na trhu je menšia konkurencia a miestne stanice sa tešia veľkej priazni regionálnych samospráv. [1]
Menší prevádzkovatelia nezdieľajú vysielače s celoplošnými stanicami, a tak nemajú možnosť pripojiť sa do celoslovenského vysielania. Kým televízia JOJ v začiatkoch svojho pôsobenia dobrovoľne poskytovala regiónom priestor, dnes už od vysielania odpájaných blokov upustila. Podobne to vnímame aj pri komerčnej TV Markíza. Môžeme pozorovať, že táto televízia ani v minulosti nepodporovala vstupy lokálnych vysielateľov a do jednotlivých regiónov vysielala vlastných spravodajcov.

Možnosti príjmu každej malej televízie sú veľmi obmedzené. Veľká časť vysielateľov prežíva len vďaka štedrosti obecných a mestských samospráv, ktoré dotujú ich prevádzku. Tým sa však stiera nezávislosť televízií, ktoré sú názorovo vyhranené v prospech vedenia mesta, obce. Zo seriózneho informačného média sa často stáva hlasná trúba starostu alebo primátora, ktorý sa chce vidieť v tom najlepšom svetle.

Vysielanie lokálnych a regionálnych TV staníc

Dopad vysielania na lokalitu , región

 

Lokálna televízia, resp. regionálna televízia význame ovplyvňuje rozvoj a identitu daného regiónu. O to viac, ak jej programové zameranie vystihuje podstatné aspekty diania v tejto lokalite.

Nielen na Slovensku, ale i v Európe má lokálna TV vzrastajúcu /rastúcu/ tendenciu, s dôrazom na zábavnú a komunikačnú funkciu. Samotné vysielanie týchto televízií pôsobí

ako významný prostriedok, ktorý umožňuje občanom podieľať sa na rozhodovaní o miestnych záležitostiach. Popri možnosti telefonicky zasahovať do relácií v mnohých prípadoch môžu občania i priamo vstupovať do programu a prezentovať takýmto verejným spôsobom svoje názory.

Pre samotných tvorcov jednotlivých relácií sa vytvára tak možnosť spätnej väzby a vzájomnej interakcie. Vďaka týmto aspektom, vznikajú mnohé relácie, ktoré sa nakrúcajú práve na tejto báze, na podnety občanov.

Formou spätnej väzby sú aj pravidelné prieskumy názorov občanov na miestne vysielanie.

Miestne televízne vysielanie prispieva k lepšej vzájomnej informovanosti občanov

a orgánov miestnej samosprávy. K tomu prispieva väčšia účasť samotných občanov k účasti na správe verejných vecí, čo v konečnom dôsledku podmieňuje väčší rozvoj demokracie

na miestnej úrovni. Nielen to. Samotné vysielanie akejkoľvek lokálnej TV prispieva k rozvoju miestnej kultúry a pozdvihuje tak celý spoločenský život.

 

Asociácia mestských a lokálnych televízií

 

V súčasnosti na Slovensku aktívne pôsobí viac ako 50 regionálnych a lokálnych televízií. Z toho, je z nich dvadsaťštyri lokálnych a mestských televíznych staní.

/Mestské TV štúdiu Humenné, MAC TV – TV NAŠA Košice, BTV Bardejov, OTV Štrba, KT Stará Ľubovňa, Artex INvest Martin, JVPX – MGR Považská Bystrica, KASAT Moldava nad Bodvou..../ Tieto televízie spoločne vytvorili združenie – Asociáciu mestských a lokálnych televízií so sídlom v Košiciach.

Cieľom Asociácie je združovať profesionálne i amatérske subjekty a ich pracovníkov, ktorí sa zaoberajú špecifickou problematikou lokálnych televízií s cieľom vzájomne si vymieňať informácie. Okrem toho vzájomne spolupracujú pri ochrane práv tvorcov programov. Zaviazali sa spolupracovať pri ochrane autorských práv tvorcov programov určených k vysielaniu pre lokálne televízie.

 

Spolok lokálnych televíznych staníc

 

LOToS – spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska vznikol na ustanovujúcej schôdzi v decembri 1997. Nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Jeho príjmami sú najmä členské príspevky jeho členov (lokálne TV), dary , granty a príspevky z rôznych nadácií a od právnických a fyzických osôb. Spolok združuje /zastrešuje/ 53 lokálnych TV staníc. Činnosť je rôznorodá. Ide najmä o tieto aktivity:

 • presadzovanie nezávislého šírenia informácií, nezávislosti vysielania a rozvoja duálneho televízneho vysielania na Slovensku
 • zastupovanie svojich členov vo vzťahoch k štátnym orgánom, samosprávam, organizáciám, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv, k šíriteľom televízneho signálu a ďalším subjektom pôsobiacim v mediálnej oblasti v SR i zahraničí
 • poskytuje systematickú metodickú a odbornú pomoc ( školenia, semináre, publikačná činnosť,…) pracovníkom lokálnych TV
 • koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní spoločných programov
 • pôsobí ako centrálny koordinátor pre zjednocovanie technického vybavenia TV štúdií členov Spolku
 • napomáha zvyšovaniu kvality produkcie jednotlivých TV

propagovaním lokálnych TV staníc v celoslovenskom i medzinárodnom meradle , pomáha získavať čo najefektívnejšie finančné zdroje potrebné pre samostatné a nezávislé fungovanie lokálnych TV v jednotlivých regiónoch

 • koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní reklamy
 • každoročne organizuje celoslovenskú prehliadku tvorby lokálnych TV staníc na Slovensku – WORKSHOP. Tento rok je to už jubilejný desiaty ročník.

 

Funkcie vysielania

 

Vo všeobecnosti média plnia tri základné základné funkcie:

 

 • informujú
 • orientujú
 •  integrujú

 

Pri regionálnych a lokálnych médiách sa najvýraznejšie prejavuje integračná funkcia. Je podmienená filozofiou regionálneho a lokálneho priestoru. Denný kolobeh života pociťuje občan na regionálnej a lokálnej ploche podstatne viac , než virtuálne výsledky na celoštátnej úrovni.[2]

Integračná funkcia je pre diváka atraktívna aj preto, že pestujú jeho lokálnu a regionálnu identitu. Je to podmienené psychologickou zákonitosťou. Čím je udalosť bližšia pre adresáta, o to zaujímavejšie sú pre neho správy o tejto udalosti.

Nemôžme obísť však aj ďalší aspekt, ktorý je rovnako dôležitý pri plnení funkcií lokálnych a reg. televízií. Ide o schopnosť bezprostredne vplývať na myslenie a konanie recipientov. Toto zohráva dôležitú rolu i v súčasnosti. V čase, keď sa prelínajú dva súbežné trendy – globalizácia a regionálizácia. [3] Aj tu je potrebné byť obozretní. Tvorcovia vysielaní môžu spoločnosti priniesť veľa dobra, ale ťahaním za nesprávny koniec priniesť i množstvo deštrukčných, negatívnych javov. Typickým príkladom je nepriama či priama manipulácia diváka.

Ako sme už uvádzali, súčasná doba má i v médiách charakter globalizácie. Slovenský novinovedný bádateľ Samuel Brečka na margo tejto problematiky v Otázkach žurnalistiky , uviedol takýto príklad: „V dnešnej komunikačnej situácii nie je nijakou zvláštnosťou , keď občan malej slovenskej obce na svojej televíznej obrazovke sleduje v priamom prenose zasadnutie obecného zastupiteľstva a krátko na to je svedkom rokovania amerického kongresu."[4]
Globálnu udalosť naservírovaná slovenskému divákovi v kuchyni priamo na tanier. Brečka si následne kladie otázku:  „V čom je táto realita podnetná, keď sa globálna udalosť stáva i jeho udalosťou?“ Odpoveď nám môžu ponúknuť i lokálne médiá. Akúkoľvek globálnu tému, udalosť /nemusí ísť len o rokovanie amerického kongresu/ by malo divákovi podať jeho lokálne médium tak, aby ho podnietilo, motivovalo myslieť a konať lokálne, čiže miestne.

Pre lepšiu ilustráciu uvádzame príklad. Celoštátne médium prinieslo globálnu informáciu o probléme umierania lesov. Táto téma nepatrí medzi tie bezvýznamné. Každý si uvedomuje ich dôležitosť. Úloha lokálnych televízií spočíva v tom, že túto informáciu by mala spracovať v podmienkach danej lokality s využitím ilustračných záberov , konkrétnych príkladov, motivovať diváka čo proti odumieraniu lesov v jeho lokalite, regióne konkrétne môže urobiť. Môžeme tu vnímať veľmi pozitívny aspekt lokálnej TV. Diváka nenecháva pasívneho. Práve naopak. Motivujúco podnecuje k aktivite v angažovaní sa v tomto prípade za záchranu lesa vo svojom regióne , lokalite.  

 

Štruktúra vysielania

 

Vysielanie lokálnych resp. regionálnych TV staníc na Slovensku môžeme všeobecne zhrnúť do troch okruhov

·         spravodajstvo

·         publicistika 

·         infotext.  

 

Pre každú z nich dôležitú úlohu zohráva geografický a spoločenský aspekt. Rozoznávame územnú, spoločenskú, odbornú lokálnosť a regionálnosť. Tu si musíme uvedomiť, že v lokalitách, regiónoch nepôsobia len média, ktoré zohľadňujú administratívne hranice poskytujúc univerzálny obsah. Zachytávajú všetky oblasti spoločenského diania. Pokrývajú všeobecné záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú.

V rámci žilinského VÚC na Liptove a Orave vysiela v Liptovskom Mikuláši Mestská televízia LIPTOV, v Ružomberku Mestská Televízia a zatiaľ jediným zástupcom lokálneho vysielania je Infoštúdio, ktoré vysiela v metropole dolnej Oravy, v Dolnom Kubíne.

V nasledujúcej časti budeme sledovať ich vysielacie štruktúry.[1] https://www.radiotv.cz/radio-clanky/2986/ako-funguju-regionalne-televizie-na-slovensku-.html

[2] Pozn. autora: Príklad virtuálneho výsledku celoštátneho vysielania s preferovanou informačnou funkciou je napr. Hrubý domáci produkt.

[3] Pozn. autora: Táto problematika sa dotýka tiež i lokálneho, reg. Rozhlasu, resp. tlače.

[4] Brečka, S. ref. 5, s. 108

—————

Späť